چاپ ریسو دیجیتال
20
اکتبر
چاپ ریسو دیجیتال
Category:

چاپ ریسو دیجیتال مناسب برای تکثیر یک فایل به دفعات میباشد که بر روی کاغذ تحریر معمولی انجام میشود و در نمایشگاه ها مورد کاربرد قرار میگیرد.