مناقصه انجام امور خدمات کپی و تکثیر …

Posted by arnik
Category:
کد ایران تندر2352554کد آگهی۴۷ – ۳ – ۱۴۰۱- الف
مجموعه آگهیخدمات چاپ ، نشر ، تکثير و صحافي (کپي و ….)
مناقصه گذارفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
عنوان آگهیمناقصه انجام امور خدمات کپی و تکثیر …
شرح آگهیفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
مبلغ برآورد مالیفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشدمبلغ تضمینفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تاریخ انتشار1401-03-16دریافت اسناد1401-03-21
استانزنجانرسانه متشرکنندهفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
شماره تماسفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
آدرسفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
توضیحاتفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تصویر آگهیفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهیفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

محتوا قابل کپی نمیباشد