تبلیغات در شرکت های مسافری ریلی

Posted by arnik
Category:

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به حذف انحصار در تولید کـالا و خـدمات و ایجـاد شـرکت هـا و سـازمان هـای مـوازی بسـیار در فعالیت های اقتصادی از یک سو و بالا رفتن خواسته هـا و انتظـارات مشـتریان و تنـوع در سـلائق آنـان از سـوی دیگـر، بکارگیری ابزارهای ارتباطی به ویژه تبلیغات در موفقیت سازمان ها و ادامـه حیـات اقتصـادی آنهـا تـأثیر بسـزایی دارد . تبلیغات بعنوان اصلی ترین روش ترویج ( که از اجزاء چهارگانه بازاریـابی اسـت ) بـه دلیـل پیامـد هـای مثبـت در جـذب مشتریان مورد ت وجه صاحبان صنایع قرار گرفته است . علیرغم گذشت چند سال از تأسیس شرکت های مسـافری ریلـی ، این شرکت ها به دلائل مختلف از قبیل ضریب بالای اشغالی صندلی، عدم آشنایی مالکان به حرفه تبلیغات، عدم تمایـل به افزایش هزینه ها و … توجه جدی به این امر نداشته اند و فقط شاهد ف عالیت های مقطعی از آنها همچون چاپ پوستر و بروشور، توزیع اقلام تبلیغاتی و شرکت در نمایشگاه ها و … در این چند ساله بوده ایم . آمار ارائـه شـده از سـوی مـدیریت بازرگانی شرکت رجاء نشانگر ۰۱ % صندلی اشغال نشده در سال ۴۸ می باشد که عموم این فضا به قطارهای ویژه مربوط می شود . قطعا ” با ورود قطارهای جدید به ناوگان ریلی و افزایش شمار شرکت های فعال در بخش حمل ونقل ریلـی ایـن رقم افزایش خواهد یافت . لذا در آینده نزدیک برنامه ریزی فعالیت های تبلیغاتی برای شرکت های حمل و نقل ریلی امری جتناب ناپذیر خواهد بود .[ منبع ]